• 4
  • 5
  • 6

De School Mühring is een neutraal bijzondere basisschool, gelegen aan de rand van het centrum van Dordrecht. Scholen worden ingedeeld in de categorieën openbaar en bijzonder. De School Mühring is een bijzondere school die onder het bevoegd gezag staat van de Dordtse Schoolvereniging voor basisonderwijs op algemene grondslag. De School Mühring is van oudsher een vrij traditionele school. Dit zie je terug in de kleinschaligheid van de school. Deze kleinschaligheid willen wij behouden. Niet alleen vanwege de kleine huisvesting, maar ook door de traditionele gedachte van het jaarklassensysteem. De School Mühring kenmerkt zich door een klein team, waardoor leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar al kennen nog voordat de leerling in de volgende groep zit.

Missie

Het onderwijs op De School Mühring wordt gegeven op algemene grondslag, dat wil zeggen op basis van gelijkheid van alle gezindten. Wij willen op basis van wederzijds respect open staan voor alle kinderen en ouders, ongeacht hun culturele- of religieuze achtergrond. Onze missie is de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd in staat te stellen zich te ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn directe omgeving en de samenleving waarvan het deel uitmaakt. Wij willen een veilige omgeving creëren, waarin onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leerkrachten en leerlingen werken samen in een sfeer van wederzijds respect.

Visie

De School Mühring gaat uit van de mogelijkheden van ieder kind. Wij hebben als motto ‘er uit halen wat er in zit’. De school is resultaat en opbrengst gericht. Wij zien het als onze taak ieder kind op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, rekening houdend met de mogelijkheden van het kind. Het accent ligt op het leren van de basisvaardigheden van rekenen, taal en spelling. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich zo breed mogelijk ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen ervaringen en vaardigheden opdoen voor wat betreft de expressieve ontwikkeling (beeldende vorming), de sociaal emotionele ontwikkeling (sociale vaardigheden en omgaan met emoties), de motorische ontwikkeling (bewegingsonderwijs, sportactiviteiten) en maatschappelijke vorming (wereldoriëntatie en burgerschap). De School Mühring gaat uit van de theorie van Gardner, waarbij uitgegaan wordt van verschillende intelligenties. Naast de cognitieve intelligentie is er volgens deze theorie ook sprake van een expressieve intelligentie, linguïstische intelligentie, motorische intelligentie, naturalistische intelligentie, mathematische intelligentie, een interpersoonlijke en intra persoonlijke intelligentie. Een leerling op De School Mühring krijgt de mogelijkheid deze intelligenties verder te ontwikkelen. De aandacht voor meervoudige Intelligentie is terug te vinden in de verschillende methoden. Extra accent krijgt meervoudige Intelligentie tijdens de schoolprojecten en schoolthema’s wordt hier aan gewerkt. Verwacht wordt van de leerlingen dat zij tijdens deze schoolprojecten het geleerde (tijdens de basisvakken) toepassen in de praktijk. Zij leren zelf verantwoordelijk te zijn voor het uitwerken van een onderwerp of thema en werken toe naar een (eigen) presentatie. De komende vier jaar zal dit uitgangspunt zich verder ontwikkelen richting breinvriendelijk leren en de 21st century skills.