Medezeggenschapsraad van De School Mühring

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan waarin het personeel van de school en de ouders van de leerlingen van de school zijn vertegenwoordigd.

De MR van school Mühring bestaat momenteel uit vier personen, twee uit de oudergeleding en twee uit de personeelsgeleding, te weten Esther Booij (voorzitter en leerkracht), Brenda Gouw (notulist en leerkracht), Rein Boshuisen (ouder) en Lara Geense (ouder). Zij kunnen desgewenst aangesproken worden of er kan een e-mail worden gestuurd naar de MR via het e-mailadres: mr@deschoolmuhring.nl of via Social Schools.

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar, waarbij de directeur meestal ook wordt uitgenodigd, vooral om direct de nodige informatie te verstrekken. Ouders kunnen de vergaderingen van de MR bijwonen, want die zijn openbaar. Daarnaast overlegt de MR ook nog minstens een keer per jaar met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Dordtse Schoolvereniging voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag (DSVAG), waaronder School Mühring en School Vest vallen, en de MR van School Vest.

De onderwerpen, die elk jaar binnen de MR worden besproken, zijn de verkeersveiligheid, het jaarverslag van de school, de taken van de school, de financiële situatie (de begroting, de jaarrekening en de ouderbijdrage), de schooltijden, het vakantierooster, de Schoolgids, het Schoolplan, het pestprotocol, de ouder- en leerling-enquête, de schoolbezetting, het passend onderwijs en het zorgplan.

De MR heeft ook een Medezeggenschapsreglement. Hierin staat dat de leden van de MR worden verkozen uit de ouders en het personeel voor een periode van drie jaar. De MR heeft volgens dit reglement de volgende taken en bevoegdheden:

  • overleg: regelmatig wordt met het bevoegd gezag (het schoolbestuur c.q. de uitvoerend directeur) overlegd
  • instemmingsbevoegdheid: met een aantal besluiten van het schoolbestuur en de uitvoerend directeur moet ingestemd worden; soms is dit alleen de oudergeleding of de personeelsgeleding en soms de hele MR
  • adviesbevoegdheid: over een aantal besluiten van het schoolbestuur en de uitvoerend directeur moet advies uitgebracht worden
  • initiatiefbevoegdheid: het recht om vrijblijvend advies uit te brengen over alle schoolaangelegenheden

De MR is altijd geïnteresseerd in onderwerpen die leven bij de ouders en de leerkrachten. Het is voor een MR cruciaal om onderwerpen aangeleverd te krijgen die leven op school. Andersom geldt ook dat de MR graag bekend wil maken welke onderwerpen en besluiten of adviezen zijn gegeven. Hiervoor dienen de notulen van MR, die op Social Schools te raadplegen zijn.